30Czwartek, 30 maja 2024Joanna, Feliks, Ferdynand
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

PROJEKTY:

Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” - Projekt który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych z których mogą korzystać uczniowie NASZEJ SZKOŁY:
a) na podstawach przedsiębiorczości uczniowie klasy Ic mają możliwość sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce, wykorzystując do tego grę "Wirtualny Doradca";
b) w czasie dodatkowych zajęć "Ekonomia w praktyce" mogą uczyć się samodzielnego prowadzenia firmy, przechodząc kolejne etapy wirtualnej gry "Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne".


21.03.2013 r.
Sezon rowerowy w pełni!
Wraz z nadchodzącą wiosną rywalizacja grup uczestniczących w projekcie "Przedsiębiorcze Szkoły" nabiera mocy. Wyniki po kolejnej rundzie gry symulacyjnej Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne na prowadzenie wysunęły drużynę BIKESKY, którą tworzą dziewczyny z klasy IID. Tuż za nimi uplasowała się drużyna AMELINIUM, w której decyzje podejmują panowie z klasy IC. III miejsce przypadło grupie MORE THAN BIKE, czyli paniom z klasy IIA. Tuż za podium znalazły się grupy CREATIVE COMPANY (IIA) , SAMARAMA (IC) oraz ZIOMEX ( IA) . Sytuacja jest dynamiczna, dlatego nic nie jest jeszcze przesądzone.  Rywalizacja potrwa do czerwca, kiedy dowiemy się kto zwyciężył, czyli wyprodukował i sprzedał najwięcej rowerów. Projekt prowadzony jest we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie.

3. Rekiny przedsiębiorczości
10.10.2012 r. mija ostateczny termin zgłaszania drużyn do Wirtualnej Gry Giełdowej oraz bezpłatnego kursu e-learningowego dotyczącego rynku kapitałowego. Szczegółowe informacje na stronie https://sigg.gpw.co.pl

4. Bezpieczna szkoła

6 października 2009 roku XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie ul. Czackiego 11 otrzymało Certyfikat "SZKOŁA PROMUJˇCA BEZPIECZEŃSTWO". Było to ważne wydarzenie w życiu naszej szkolnej społeczności.

Uroczysta ceremonia wręczenia odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej. Certyfikat z rąk Pana Rokity - Komendanta Wojewódzkiego Policji odebrał koordynator ds. bezpieczeństwa i projektu mgr Joanna Cimek - pedagog szkolny.
Na uroczystości wręczania certyfikatu obecni także byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium oraz Komendy Glównej Policji z Warszawy a także media.
Były przemowy i podziękowania ze strony władz wszystkim uczestnikom Projektu "Bezpieczna Szkoła". Następnie zaproszono wszystkich gości do zwiedzania Komendy Policji.


Koordynator ds. projektu Joanna Cimek

5. Przeciw przemocy

W Małopolsce system wspierania rodzin dotkniętych przemocą w oparciu o działanie interdyscyplinarne został zainicjowany w 2002 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie w ramachprojektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicj– Interwencje w przemocy domowej”. Przesłankami budowy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie był brak kompleksowego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc domową oraz brak informacji o możliwościach formach pomocy.

Projekt działa w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 roku, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2016 oraz Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013. Główną ideą Projektu jest dobro jednostki ludzkiej, a także przełamywanie stereotypu niedostępnych i zbiurokratyzowanych instytucji w myśl zasady „Zanim zaczniesz współpracę z innymi służbami, przygotuj grunt. Nie wysyłaj człowieka do instytucji, lecz do drugiego człowieka”. Skuteczność i efektywność podejmowanych działań pomocowych w dużej mierze zależy bowiem od bezpośredniego kontaktu osoby uwikłanej w przemoc ze specjalistą oferującym niezbędne wsparcie i profesjonalną pomoc.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest integralnym elementem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Przemoc dotykając dzieci, dorosłych, osoby starsze, niepełnosprawne i skazane wyrokiem sądowym burzy prawidłowy układ stosunków rodzinnych. Zakres interwencji w rodzinie nie można, zatem ograniczyć tylko do niwelowania zachowań przemocowych. Pomoc udzielana rodzinie powinna być ukierunkowana także na rozwiązywanie innych często współwystępujących problemów np. uzależnień, trudnej sytuacji materialnej, bezrobocia, kłopotów mieszkaniowych, zaburzonych relacji emocjonalnych, konfliktów rodzinnych, czy problemów wychowawczych. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków jej stosowania jako głównego celu wszelkich działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy dokonuje się poprzez prowadzenie edukacji społecznej, podnoszenie jakości oraz skuteczności udzielanej pomocy, rozwijanie ponadresortowego systemu informacji, a przede wszystkim poprzez rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej.

Postawę Projektu stanowi podejście interdyscyplinarne w myśl, którego, pracownicy wszystkich instytucji oraz organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej włączani są w proces niesienia pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc. Dla podjęcia skutecznych działań pomocowych niezbędne jest kompleksowe podejście do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina dotknięta przemocą, w drodze tworzenia sieci współpracy opartej o działanie lokalnych koalicji.

Projekt zakłada zwiększanie efektywności działań poprzez poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności specjalistów, co bezpośrednio wpływa na szybkość oraz skuteczność interwencji w przypadkach występowania incydentów przemocowych. Ponadto założeniem Projektu jest ciągły rozwój współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy, a przede wszystkim podniesienie poziomu jakości udzielanej pomocy.

 

6. Rekiny przedsiębiorczości

Projekt Rekiny Przedsiębiorczości współfinansowany jest przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu miały miejsce następujące wydarzenia:
Od 17 października 2011 do 16 stycznia 2012: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu.

Zespoły uczestniczące w grze mają dostęp do giełdowych notowań online. Otrzymują też wirtualny kapitał , który mogą inwestować w akcje spółek giełdowych, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży i zakładać lokaty bankowe. Celem Gry jest osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu z inwestycji.

Od 17 października 2011 do 31 marca 2012: Kurs e-learningowy

Kurs ma nowoczesną i atrakcyjną formę samouczka wzbogaconego o treści multimedialne, który w przystępny sposób przekazuje wiedzę z zakresu rynku kapitałowego. Ponadto pozwala on na dzielenie się wiedzą i dyskusje merytoryczne na forum internetowym i czacie. W ramach Kursu uczestnicy mogli się również zapoznać z terminologią giełdowo-finansową w języku angielskim.7. Liderzy młodej przedsiębiorczości

Projekt realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.

Od grudnia 2011 do marca 2012r odbywały się bezpłatne szkolenia dla uczniów z zakresu:
- przedsiębiorczości,
- psychologicznego treningu menadżerskiego,
- języka angielskiego w biznesie,
- marketingu.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli również w dwóch wyjazdach studyjnych organizowanych przez Związek Gmin Jurajskich: Gospodarstwo Agroturystyczne w Jerzmanowicach oraz Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach.
Miały one na celu:
-spotkania z osobami pracującymi w branży turystycznej na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
- zapoznanie się z praktycznymi aspektami działalności w turystyce na przykładzie: gospodarstw agroturystycznych, hoteli, obiektów gastronomicznych lub innych punktów usługowych związanych z branżą turystyczną.